ლელა ქეშელაშვილი, ელენე კიკალიშვილი

ქართული 2 (ტესტების რვეული)

ტესტების რვეულები შექმნილია ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით და სწრაფი და ეფექტური საშუალებაა იმის დასადგენად, მიღწეულია თუ არა ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრული ესა თუ ის შედეგი.

დავალებები ისეა შერჩეული, რომ შეძლებისდაგვარად სრულად შემოწმდეს შედეგის ინდიკატორები. ტესტების რვეულის გამოყენება შეუძლია შესაბამისი საგნის მასწავლებელს, იმის მიუხედავად, რომელ ავტორთა სახელმძღვანელოს იყენებს კლასში.

რვეულის გამოყენება რეკომენდებულია სასწავლო წლის მეორე სემესტრიდან. ყოველი სასწავლო წლის დასაწყისში წინა კლასის ტესტების რვეულით შესაძლებელია მოსწავლეთა მზაობის საერთო სურათის დადგენა. ტესტების რვეული წარმატებით პილოტირებულია რამდენიმე კერძო და საჯარო სკოლაში.

5.00